รวมภาพกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

       โรงเรียนที่นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นทดลองการสอน ในด้านต่างๆ เช่น สภาพโรงเรียน ประสบการณ์ที่ได้รับ ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา นายชัยพร ดีกร นายโชติวัตร ศิริโวหาร และนางสาวรุ่งภาพุ่มแพรพันธ์ โรงเรียนดัดดรุณี 

ผลงานของนักเรียน 
การสร้างหนังสั้น โดยใช้โปรแกรม Movie Maker ผู้สอน นายชัยพร ดีกร
ผลงานนักเรียน 

การออกแบบ 3มิติ และ 2 มิติผู้สอน คุณครูรุ่งนภา พุ่มแพรพันธ์ สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดัดดรุณี โปรแกรม Google  SketchUpโรงเรียนดัดดรุณี

วิสัยทัศน์
     โรงเรียนดัดดรุณี เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ตราวชิราวุธเปล่งรัศมี เหนืออักษรย่อ ด.ด. ซึ่งเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ด้านล่างมีแถบแพรจารึกชื่อโรงเรียนดัดดรุณี

พันธกิจ
                1. เรายึดมั่นว่า ผู้เรียนคือความหวังของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ และเป็นอนาคต ของประเทศชาติ เรามุ่งมั่นให้ผู้จบการศึกษาทุกคนมีคุณภาพเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม รักษาวัฒนธรรมไทย มีสุขภาพจิตดีและมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
                2. เรามีหน้าที่สำคัญที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนจบการศึกษาไปพร้อมกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้น ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยพันธะอันยิ่งใหญ่นี้ ต้องเกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ของครูทุกคน ผู้บริหารทุกฝ่าย คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกคณะ รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน

สีประจำโรงเรียน
                สีน้ำเงิน   หมายถึง   พระมหากษัตริย์ (รัชกาลที่ 6)
                สีชมพู     หมายถึง   ความสวยงาม น่ารัก
ปรัชญา
                ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา หาความรู้ คู่คุณธรรม
คำขวัญ
                ลูกดัดดรุณี เรียนดี กีฬาเด่น เป็นกุลสตรี มีคุณธรรม

คติพจน์
                กลยาณการี กลยาณ  :  ทำดี ได้ดี

รายงานผลการทดลองสอน

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
                ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ขั้นทดลองสอน ทำให้เข้าใจถึงจิตวิญญาณความเป็นครูมากขึ้น ได้ฝึกฝนการสอนในห้องเรียน ทำให้ได้รับมุมมองต่างๆ ในด้านเทคนิคการสอน การสร้างสื่อการสอน จากเพื่อนๆ และจากคำแนะนำของอาจารย์ ซึ่งบางคนก็สามารถสอนได้ดี และบางคนก็ยังมีขอต้องปรับปรุง ซึ่งทุกครั้งที่เพื่อนๆได้ทดลองสอน และคำแนะนำจากอาจารย์ล้วนเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะนำคำแนะนำเหล่านั้นไปปรับใช้ในอนาคตต่อไป

ปัญหา / อุปสรรคที่พบจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
           ปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น โปรแกรมที่โรงเรียนใช้ เราไม่เคยใช้ แต่ด้วยหัวใจของความเป็นครูที่ปรารถนาอยากให้ลูกศิษย์มีความรู้อยู่แล้ว ก็พยายามฝึกฝนจนสามารถสอนให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ  ในด้านของบทเรียน E-Learning ซึ่งในช่วงที่เรียนอยู่มหาลัยเคยแต่เป็นนักเรียน แต่เมื่ออยู่ในโรงเรียน เป็นผู้สร้างเนื้อหา จึงทำให้ต้องมีการเตรียมตัว ฝึกฝนอยู่นาน ในการสอนแต่ละครั้งปัญหาอีกด้านหนึ่ง คือ ปัญหาด้านเทคนิคการสอน ซึ่งเมื่อไปสอนในคาบเรียน มีทั้งนักเรียนที่ตั้งใจ และนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียน

แนวทางการแก้ไข
                ศึกษาเนื้อหาวิชาที่ได้รับมอบหมาย ถึงไม่ใช่วิชาที่เคยเรียนมา ก็ต้องหมั่นพยายามฝึกฝน รวมถึงการศึกษาด้านเทคนิคการสอนต่างๆ เพื่อจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และตั้งใจเรียนในวิชาที่สอน

ประมวลภาพกิจกรรม
  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น